Potřebujete poradit?

+420 778 738 745   (Po-Pá 8.00 - 15.30)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI EKOSAVBY MORAVA, s.r.o.


1. Rozsah


1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ekostavby Morava, s.r.o. upravují na území ČR práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v době účinnosti těchto VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK (dále jen „VOP“) v rámci jakkoliv založeného smluvního vztahu, v níž je společnost  Ekostavby Morava, s.r.o. – IČ: 28313194, SÍDLO:
Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno, PROVOZOVNA – Šardice 477, 696 13 Šardice (prodávající či zhotovitel díla, a druhá smluvní strana- kupujícího či objednatele díla).

1.2. VOP jsou nedílnou součástí každé jakkoliv označené a v jakékoliv formě uzavřené smlouvy sjednané mezi společností Ekostavby Morava, s.r.o. a kupujícím či objednatelem, jejímž předmětem je koupě věci, anebo provedení jakéhokoliv díla, výjimkou těch smluv, které použití těchto VOP či jejich části výslovně smluvně vylučují.

1.3. Odchylky od VOP mají platnost pouze tehdy, pokud jsou v příslušné smlouvě výslovně písemně sjednány.

1.4. Ve věcech neupravených smlouvou či VOP se závazkové vztahy mezi smluvními stranami řídí vždy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“).


2. Uzavření kupní smlouvy v provozovně prodávajícího


2.1. K uzavření kupní smlouvy v provozovně prodávajícího dochází okamžikem odevzdání věcí tvořící předmět koupě kupujícímu proti uhrazení sjednané kupní ceny kupujícím.

2.2. V případě prodeje zboží v provozovně prodávajícího není možný odběr zboží bez současného uhrazení sjednané kupní ceny (tzv. odběr na fakturu se splatností kupní ceny). Požaduje-li kupující vystavení faktury, tato mu bude vystavena s údajem splatnosti: „při dodání zboží“.

2.3. V případě, že kupující zboží v provozovně pouze objedná a požaduje jeho dodání na dobírku (PPL, TOPTRANS atd.), případně rozvozem dopravou prodávajícího, budou mu při dodání zboží ke sjednané kupní ceně účtovány náklady na dobírku (PPL, TOPTRANS), případně náklady na rozvoz dopravou prodávajícího. Výše těchto nákladů je vyčíslena v objednávce, sepsané v provozovně prodávajícího a bude uvedena ve faktuře, dodané spolu s dodacím listem při dodání zboží.

2.4. Při uzavírání kupní smlouvy v provozovně prodávajícího je kupní smlouva uzavírána ústně, sjednané podstatné náležitosti této kupní smlouva a vázanost stran těmito VOP jsou pak uvedeny ve faktuře a dodacím listu, vystavených prodávajícím. Kupujícímu jsou vždy v rámci tohoto jednání ústně sděleny tyto údaje:

 • totožnost prodávajícího, popřípadě telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,
 • označení zboží a popis jeho hlavních vlastností,
 • cena zboží a způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
 • způsob platby a případně způsob dodání nebo plnění,
 • náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,
 • údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.


3. Uzavření kupní smlouvy distančním způsobem (tzn. koupě na E-shopu)


3.1. Návrhem k uzavření kupní smlouva je v případě sjednávání kupní smlouva prostřednictvím veřejné datové sítě (internet) umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho www stránky – eshop. kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím s tím, že od tohoto okamžiku je kupující takto vzniklou smlouvou vázán. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Uzavřením kupní smlouva kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním objednáním zboží upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Vázanost prodávajícího takto vzniklou smlouvou vzniká v okamžiku, kdy prodávající odešle kupujícímu na elektronickou adresu použitou kupujícím při objednávce potvrzení o přijetí objednávky. Nelze-li objednávku kupujícího splnit v celém rozsahu, prodávající o tom kupujícího vyrozumí s tím, že pro tento případ jsou jak prodávající, tak i kupující oprávněni od smlouvy odstoupit.

3.2. V případě sjednávání kupní smlouva kupujícím prostřednictvím veřejné datové sítě za využití elektronických adres účastníka smlouvy (e-mailové komunikace) je kupní smlouva uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího potvrzujícím e-mailem prodávajícího,

3.3 V případě objednávky zboží sjednané telefonicky, e-maile či přes eshop se po doručení stává zboží nevratné. Toto zboží je vyrobeno a připraveno individuálně na objednávku zákazníka.

 

4. Práva z vadného plnění

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).

4.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

4.4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Zejména tak prodávající neodpovídá za běžné opotřebení povrchu vytvořeného z dodaného zboží, za jeho poškození, způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí (včetně nesprávné aplikace - pokládky), a dále neodpovídá za vady mající původ ve skrytých vadách podkladních vrstev praskání neprováděných prodávajícím jako zhotovitelem, v poklesu nebo jejich částí způsobených vyšší mocí a zpevněných ploch staveb jiných důvodů, za které není prodávající jako zhotovitel odpovědný.

4.5. Kupující je povinen zboží skladovat na suchém, temném místě, v původním obalu při teplotě do 10°C. Zboží je potřeba s ohledem na zachování jeho vlastností zpracovat do 12-ti měsíců od data jeho výroby, vyznačeného na obalu !

4.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně u prodávajícího, nejpozději však do konce záruční doby. V reklamaci musí být vady popsány, doloženy fotografií a uvedeno, jak se projevují.

4.7. Je-li kupujícím spotřebitel, přísluší mu práva z vadného plnění v rozsahu vymezeném v ust. § 2165 a násl. OZ.

 

5. Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouva


5.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí e-shopu, e-mailové komunikace, případně mimo provozní prostory prodávajícího, má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

5.2. V případě, že si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též na některé z provozoven.

5.3. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující náklady na dopravu zboží a další náklady s tím spojené). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouva, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4 Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouva získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

5.5. V případě, že již bylo zboží po dodání smíseno s jiným zbožím (§1837 písm.e) občanského zákoníku), kupující právo na odstoupení od smlouvy nemá.

5.6 Při objednávce speciálního zboží, které není ve standardním sortimentu prodávajícího, nachází se na jiné provozovně prodávajícího nebo v jeho skladech, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zálohu ve výši 70% z celkové ceny objednávky. Zboží je objednáno až po zaplacení zálohy. Při odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je tato záloha nevratná a pokrývá škody, které prodávajícímu tímto odstoupením vzniknou. Záloha propadá ve prospěch prodávajícího v případě, že si kupující nevyzvedne objednané zboží do 30 dní od dne, kdy je zboží připraveno pro kupujícího k vyzvednutí na provozovně prodávajícího.

 

6. Ustanovení týkající se smlouvy o dílo (dále jen SoD)


6.1. Tyto VOP se rovněž vztahují na závazky stran při zhotovení díla společností Ekostavby Morava, s.r.o. zhotovitelem třetí osobě jako objednateli.

6.2. Způsob provádění díla se řídí §2589 a následujícími OZ, pokud není uvedeno jinak.

6.3. V případě uzavírání SoD prostředky komunikace na dálku, a to přes internet prostřednictvím www stránek – Eshopu zhotovitele, odesílá objednatel svou objednávku díla kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ – toto je považováno za závazný návrh na uzavření SoD. Objednáním objednatel dále stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
K akceptaci návrhu a tedy k uzavření SoD dochází okamžikem, kdy zhotovitel potvrdí e-mailem na zadaný e-mail objednatele učiněnou objednávku. V případě jakýchkoli změn, dodatků či jiných úprav – co se navržené ceny, případně rozsahu díla ze strany zhotovitele v tomto e-mailu týká, se jedná o nový návrh na uzavření SoD.

6.4. Sjednaná cena může být změněna v případě, že se rozsah či druh prací změní vlivem dodatečných požadavků objednatele, zpravidla uplatněných při samotné realizaci zakázky. Uvedené požadavky na změny a odchylky budou projednány přímo na místě oprávněnými pracovníky zhotovitele a pro případ, že tyto práce a dodávky víceprací budou ujednány, bude toto stvrzeno na místě písemně.

6.5. Právo na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli okamžikem provedení díla, čímž se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Dílo je považováno za řádně dokončené i v případě, že vykazuje vady, které samy o sobě či ve svém souhrnu nebrání užívání díla, rovněž tak v případě, že objednatel bez dohody se zhotovitelem dílo užívá. Dílo je považováno za předané objednateli a.) dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, nebo b.)odmítne-li objednatel podepsat předávací protokol bez vážných důvodů, a to dnem, kdy měl dílo převzít, nebo b) dnem, kdy objednatel započal bez dohody se zhotovitelem dílo užívat. O předání díla pořídí smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, jehož obsahem bude výsledek prohlídky, prohlášení zhotovitele, že stavbu předává a objednatele, že stavbu přejímá. Jeho součástí bude seznam případných vad, které samy o sobě či ve svém souhrnu nebrání užívání, s uvedením termínů a způsobu jejich odstranění.

6.6. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost provedeného díla a to v délce 24 měsíců ode dne předání. Tato sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí, a dále na vady mající původ ve skrytých vadách podkladních zpevněných staveb praskání vrstev neprováděných zhotovitelem, poklesu nebo jejich částí způsobených vyšší mocí a z jiných důvodů, za plochy které není zhotovitel odpovědný. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele, nejpozději však do konce záruční doby. V reklamaci musí být vady popsány, doloženy fotografií a uvedeno, jak se projevují. Nejde – li o vady z přejímky, je zhotovitel povinen vady reklamované v záruční době prohlédnout, a v případě, že za ně odpovídá, bezplatně odstranit do 60 – ti dnů od oznámení vady s ohledem na klimatické podmínky, nedohodne – li se s objednatelem jinak. O odstranění vad bude smluvními stranami sepsán protokol. V ostatním platí u práv z vadného plnění v případě SoD ustanovení uvedená v čl. 4 těchto VOP.

6.7. Zhotovitel neposkytuje záruku na jakost díla v důsledku neodborného provedení ze strany kupujícího.

 

7. Závěrečná ustanovení


7.1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 10. 3. 2015

7.2. Společnost je oprávněna tyto VOP kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit. Závazkové vztahy vniklé před změnou těchto VOP se až do jejich skončení řídí těmito VOP v jejich znění platném v době uzavření příslušné smlouvy, pokud se smluvní strany následně nedohodnou jinak.

V Hodoníně dne 10. 3. 2015

 

Nenechte si proklouznout mezi prsty